Algemene voorwaarden Radio DRP Drive-in Show

Artikel 1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toetstemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn pasport / id te legetimeren. tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvoloeiende verplichtingen.

Artikel 2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de oprrachtgever zijn. het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart Radiodrp.nl voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodaning maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Radiodrp.nl en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de drive-in show , van de medewerkers van Radiodrp.nl, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beeïndigd, houdt Radiodrp.nl desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel 4:

Indien de drive-in show op weg naar het adres, waar het optreden zal plaats vinden, moeilijkheden ondervind van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal de drive-in show zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

ARTIKEL 5:

In het geval dat de drive-in show als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren, zal de drive-in show hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

ARTIKEL 6:

De overeengekomen contractsom zal voor het optreden middels iDEAL betaald worden, tot uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan het optreden. Indien dit niet gebeurd is er nog de mogelijkheid om dit contant te voldoen, zodra de drive-in show ter plaatse komt, tenzij formeel anders overeengekomen.

ARTIKEL 7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van de drive-in show. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt, neemt de drive-in show aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

ARTIKEL 8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan de drive-in show aan te tonen. In alle andere gevallen dienst de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan de drive-in show te voldoen:

-EEN ADMINISTRATIE KOSTEN VAN €50.- incl 21% BTW

-BINNEN 30 DAGEN OF EERDER 15% VAN HET OVEREENGEKOMEN TOTAALBEDRAG

-BINNEN 14 DAGEN 25% VAN HET OVEREENGEKOMEN TOTAALBEDRAG,

-BINNEN 7 DAGEN 50% VAN HET OVEREENGEKOMEN BEDRAG,

-BINNEN 48 UUR 100% VAN HET TOTAALBEDRAG.

Een rekening volgt wanneer men bekend heeft gemaakt dat men wil annuleren.

ARTIKEL 9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan de drive-in show voor het maken c.q. doen maken van reclame voor en tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Dit geldt tevens voor het maken van foto’s en het plaatsen hiervan op online media.

ARTIKEL 10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging/vrije plaats indien dit van te voren aan de opdrachtgever bekend is gemaakt. Bovendien zorgt te opdrachtgever voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 2x 16 ampere schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show moet worden opgezet, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 11:

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van opbouw te kunnen worden gebruikt tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

ARTIKEL 12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat de drive-in show minimaal 1,5 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

ARTIKEL 13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijven, in euro’s.
ARTIKEL 14:
Kortingen die in een offerte of boeking zijn gegeven, komen te vervallen indien er niet via iDEAL betaald wordt. De contante betaalmogelijkheid dient dan zonder de korting te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 15:

De Drive-in Show kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk gesteld worden. De aansprakelijkheid van de drive-in show wordt volledig overgenomen door de opdrachtgever, tenzij anders formeel overeengekomen. Indien de drive-in show toch aansprakelijk word gesteld, zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 16:
Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan de drive-in show verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procenten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, extra uren of soortgelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

ARTIKEL 17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is ook mogelijk per e-mail.


ARTIKEL 18:

Bij diefstal of vermissing van drive-in show goederen of apparatuur, word de nieuwwaarde van het product door berekend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 19:

Bij meerdaagse verhuur is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beveiliging van de apparatuur tegen alle mogelijke schades, tenzij anders formeel overeengekomen.

Artikel 20:
De huurder van de apparatuur of set inclusief of exclusief DJ geeft toestemming dat de gemaakte foto’s tijdens de feestavond, gebruikt mogen worden voor reclame doeleinden.

%d bloggers like this: